Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania aplikacji Sellizer, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy aplikacji Sellizer.

 2. Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia dostępu do usług Sellizer.pl stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pomocą aplikacji Sellizer.

Definicje

 1. Usługodawca, Operator – Sellizer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie 35-234 przy ul.  STANISŁAWA TREMBECKIEGO 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751840, NIP 5170395135, REGON 381498588.

 2. Serwis – aplikacja internetowa Sellizer.pl działająca pod adresem internetowym https://app.sellizer.pl, prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.

 4. Login – indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.

 5. Hasło – ciąg znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania w Serwisie/Aplikacji przez Użytkownika.

 6. Konto – zbiór usług świadczonych przez Serwis wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Serwisu.

 7. Okres Próbny – wskazany przez Operatora okres kolejnych 14 (czternastu) dni, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny.

 8. Okres Abonamentowy – okres działania Konta, za jaki Użytkownik uiszcza Opłatę Abonamentową.

 9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Serwisu.

 10. Aplikacja – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępnianie Usługobiorcy poprzez przeglądarkę internetową, dostępne po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła pod adresem internetowym przypisanym Usługobiorcy.

 11. Usługa – Usługa lub Usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.

 12. Właściciel Konta – Użytkownik, który utworzył Konto.

 13. Panel Ustawień Konta – podstrona Serwisu znajdującą się pod adresem https://app.sellizer.pl/account/edit, na której Użytkownik może edytować ustawienia swojego Konta.

 14. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem, a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

 15. Regulamin – niniejszy regulamin.

 16. Infrastruktura Serwerowa – środowisko techniczne utrzymywane i administrowane przez Usługodawcę, na którym pracuje Aplikacja. Składają się na nie takie elementy, jak serwery, systemy operacyjne oraz urządzenie podtrzymujące napięcie.

 17. Przeglądarka internetowa – oprogramowanie zainstalowane na komputerach Usługobiorcy, służące do komunikacji z Usługą.

Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz Przeglądarki internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z Przeglądarkami internetowymi, dla których Usługa została dostosowana.

 2. Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję Przeglądarki internetowej.

 3. Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w następujących przeglądarkach: Microsoft Edge w wersji 41 (EdgeHtml 16), Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Chrome w wersji 60.0 lub wyższej oraz Safari w wersji 9.0 lub wyższej. Zastrzega się jednak wystąpienie błędów, które należy zgłaszać Operatorowi za pomocą danych dostępnych na stronie internetowej lub Aplikacji.

Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych przy procesie rejestracji.

 2. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z Aplikacji poprzez pocztę elektroniczną kontakt@sellizer.pl oraz do dodatkowych form wsparcia technicznego, zależnych od wybranego Pakietu.

 3. Usługobiorca jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych przez niego lub Użytkowników, którym umożliwił dostęp do Aplikacji i ma prawo zażądać trwałego usunięcia wszelkich danych wraz z zakończeniem korzystania z Usługi.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 5. Usługobiorca ma prawo do korzystania przez 14 dni z bezpłatnego okresu próbnego, w trakcie którego może korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Bezpłatny okres próbny może zostać wydłużony w przypadku okresowych promocji, ofert specjalnych lub w przypadku indywidualnego porozumienia w tym zakresie Usługodawcy i Usługobiorcy.

 6. Jeżeli Usługobiorca nie uiści płatności za świadczenie Usługi w czasie trwania okresu próbnego, uznaje się, że zakończył korzystanie z Usługi, wobec czego Usługodawca ma prawo do trwałego usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi, kopiami zapasowymi i przywrócenie adresu internetowego, pod którym udostępniana była Aplikacja do puli wolnych adresów.

 7. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę logotypu i nazwy firmy Usługobiorcy w celach marketingowych, w zakresie prezentacji na liście referencyjnej.

 8. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi oraz na otrzymywanie wiadomości email dotyczących aktywności i podsumowań w Aplikacji, informacji o prowadzonych przez Usługodawcę pracach technicznych, modyfikacjach i zmianach, nowych funkcjach, prowadzonych szkoleniach i wydarzeniach.

 9. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień polityki antyspamowej.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenie Usługi z należytą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 2. Usługodawca nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę Loginu i Hasła osobom trzecim.

 3. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie Usługi spowodowane:

  1. Nie spełnieniem Wymagań Technicznych koniecznych do korzystania z Aplikacji

  2. Działaniem osób trzecich

  3. Przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (awarie, aktualizacje itp.).

 4. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi z zachowaniem danych na serwerze w przypadku braku płatności ze strony Usługobiorcy.

 5. W przypadku braku płatności ze strony Usługobiorcy przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia upływu ważności konta Umowę uznaje się za rozwiązaną, zaś Usługodawca ma prawo do trwałego usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi i kopiami zapasowymi oraz przywrócenie adresu internetowego, pod którym udostępniana była Aplikacja do puli wolnych adresów.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego użytkowania Aplikacji przez Usługobiorcę.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani szkody pośrednie, ani szkody wyrządzone przez Aplikację spowodowane działaniem Użytkownika.

 8. Całkowita łączna odpowiedzialność Usługodawcy w związku z realizacją Usług, bez względu na podstawę powstania tej odpowiedzialności, ograniczona będzie w każdym wypadku do 5.000 zł (pięciu tysięcy złotyych).

 9. Usługodawca ma prawo zawiesić lub ograniczyć dostęp, a także usunąć konto do Usługi w przypadku korzystania z nich niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Ochrona danych osobowych i prywatność

 1. Użytkownik w celu zarejestrowania się w Serwisie, zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w zakresie adresu e-mail. Podanie danych osobowych odbywa się w sposób dobrowolny, przy czym jest konieczne do skorzystania z Serwisu i założenia Konta. Bez założenia Konta niemożliwe będzie korzystanie z Usług w Serwisie.

 2. Dodatkowo, aby w pełni móc korzystać z Usługi opisanej w Serwisie, oprócz danych podanych przy Rejestracji, niezbędne będzie podanie przez Użytkownika numeru telefonu oraz imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, jeśli Użytkownik wyraża wolę, aby adres e-mail był inny niż ten podany przy Rejestracji.

 3. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług, w tym w celu przekazania informacji dotyczących funkcjonowania Serwisu, możliwych sposobach wykorzystania funkcjonalności Serwisu oraz koniecznych czynnościach związanych z wykonywaniem Usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 4. Operator przetwarza dane osobowe w celu marketingu własnych produktów i usług np. poprzez wysyłanie e-maili lub sms-ów. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Operatora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 5. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest Operator.

 6. Operator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą zaufane podmioty trzecie świadczące na rzecz Operatora usługi, takie jak dostawcy systemów IT, zajmujące się bezpieczeństwem Serwisu, wysyłką smsów itd.

 7. Operator realizuje prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

 8. Użytkownik ma prawo do:

  1. wycofania dowolnej zgody udzielonej Operatorowi na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

  2. dostępu do danych: prawo do otrzymania od Operatora potwierdzenia czy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Operatora i w jaki sposób

  3. sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne

  4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jeśli Operator przetwarza dane osobowe w oparciu o  swój uzasadniony interes (np. cele analityczne, marketingowe, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie sprzeciwu Użytkownika, Operator musi zaprzestać przetwarzania danych Użytkownika, chyba, że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością Użytkownika lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Operatora, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane

  5. usunięcia danych osobowych przez Operatora („prawo do bycia zapomnianym”), polegające co do zasady na żądaniu od Operatora niezwłocznego usunięcia dotyczących Użytkownika danych osobowych

  6. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych Użytkownika przez klientów Operatora, czy przeniesieniu danych do innego systemu

  7. przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które dostarczył Operatorowi, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę Użytkownika lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany

  8. złożenia skargi do organu nadzorczego – do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 9. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, Użytkownik może przesłać mailowo na adres: kontakt@sellizer.pl lub pisemnie na adres Operatora podany w niniejszym Regulaminie (Definicje, Usługodawca). Wnioski Użytkownika zostaną spełnione bez zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Operator poinformuje Użytkownika 

 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Operatora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.

 11. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Operatora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 12. Operator podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

 13. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych Operator zobowiązuje się do zachowania danych w poufności (Operator chroni dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim) oraz ich integralności (Operator chroni dane przed nieuprawnioną modyfikacją).

 14. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Operatora mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Pliki cookies

 1. Operator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych Usług. W związku z tym Operator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

  1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji

  2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji 

  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

  4. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej 

  5. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

 2.  Operator, a także jego Partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkownika reklamy behawioralnej. W tym celu Operator, a także jego partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

 3. Operator informuje, że sposoby korzystania oraz usunięcia plików cookies zawarte są w instrukcjach producentów przeglądarek internetowych:

  1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

  3. Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/view-delete-browsing-history-microsoft-edge

  4. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

  5. Safari: https://support.apple.com/kb/Ph31411?locale=pl_PL

  6. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

 4. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Operator może dokonywać profilowania bez zgody Użytkownika, w oparciu o  prawnie uzasadniony interes Operatora w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na Serwisie oraz na innych odwiedzanych przez Użytkownika Stronach Internetowych do preferencji i zainteresowań Użytkownika, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron Serwisu, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na stronach Serwisu.

Parametry techniczne usługi

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość korzystania z Usługi zgodnie z parametrami opisanymi na stronie www.sellizer.pl

 2. W przypadku przekraczania dostępnych w danym Pakiecie limitów możliwość korzystania z Usługi zostanie ograniczona w zakresie, w jakim jej dalsze użytkowanie będzie oznaczało dalsze przekraczanie poszczególnych limitów. 

 3. O przekroczeniu dostępnych limitów Usługobiorca zostanie poinformowany za pomocą poczty e-mail na adres korespondencyjny Usługobiorcy lub poprzez stosowny komunikat w Aplikacji.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Aplikacji, w tym jej modyfikacji, wprowadzania dodatkowych funkcji, zmian w wyglądzie i sposobie działania poszczególnych elementów, z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie spowodują zmniejszenia możliwości Aplikacji dla Usługobiorcy w stosunku do stanu z dnia zawarcia Umowy.

Bezpieczeństwo Aplikacji

 1. Usługodawca zapewnia podjęcie wszelkich środków niezbędnych do bezpiecznego przechowywania i archiwizowania danych przechowywanych w Aplikacji przez Usługobiorcę.

 2. Usługodawca zapewnia, że dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, autoryzowane odpowiednim certyfikatem.

 3. Usługodawca zobowiązuje się do tworzenia kopii zapasowych bazy danych w trybie nie rzadszym niż co 24 godziny

 4. Usługodawca zapewnia, że tworzone codzienne kopie zapasowe utrzymywane są przez okres nie krótszy niż 7 dni od dnia utworzenia kopii zapasowej.

Zamawianie i świadczenie usługi

 1. Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i zatwierdzenia przez Usługobiorcę Formularza Rejestracyjnego, a wraz z nim – utworzenia konta w Aplikacji.

 2. Zakres świadczenia Usługi oraz jej cena zależne są wybranego pakietu określającego wybrany wariant aplikacji, zgodnie z ofertą opisaną na stronie internetowej www.sellizer.pl

 3. Faktura VAT za korzystanie z Usługi zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty.

 4. Na życzenie Usługobiorcy możliwe jest wystawienie faktury proforma, na podstawie której Usługobiorca dokona płatności.

 5. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Usługodawcę w formie elektronicznej i przesyłanie ich poprzez pocztę elektroniczną na adres email wskazany przez Usługobiorcę.

 6. Po upłynięciu opłaconego Okresu Rozliczeniowego wymagane jest uiszczenie opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem na stronie www.sellizer.pl dla przedłużenia Usługi o kolejny Okres Rozliczeniowy.

 7. W przypadku nie korzystania z Usługi pomimo jej opłacenia nie są przewidywane zwroty środków.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. W przypadku, jeżeli Usługa nie jest świadczona zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres kontakt@sellizer.pl i zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje opisujące adres, pod jakim dostępna jest Aplikacja, dane zgłaszającego, jego login w systemie, czas wystąpienia problemu oraz dokładny opis problemu.

 4. Jeżeli w wyniku zgłaszanej reklamacji Usługobiorca nie mógł korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem przewidywane są upusty i darmowe okresy korzystania z Aplikacji. Wynikiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji nie są rekompensaty finansowe. Postanowienie objęte zdaniem poprzedzającym nie znajduje zastosowania do Klientów będących Konsumentami. Konsumentom przysługuje prawo do zwrotu środków pieniężnych.

 5. Usługobiorca może odstąpić od Umowy po każdym pełnym okresie rozliczeniowym nie opłacając kolejnego Okresu rozliczeniowego. W przypadku opłacenia i rozpoczęcia kolejnego Okresu Rozliczeniowego umowa pozostaje obowiązująca do jego zakończenia.

 6. W przypadku obniżonej opłaty za korzystanie z Usługi w wyniku długoterminowego zobowiązania wynoszącego krotność Okresu Rozliczeniowego Umowa pozostaje wiążąca do momentu zakończenia wszystkich Okresów Rozliczeniowych objętych porozumieniem, na skutek którego występuje obniżona płatność. Istnieje możliwość zakończenia dostępu do Aplikacji przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego na wyraźną prośbę Usługobiorcy, nie powoduje to jednak refundacji wniesionych opłat.

Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia Usługi.

 2. Projekt graficzny, zastosowane rozwiązania, układ treści i koncepcja pracy z Aplikacją stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.

 3. Korzystanie z Aplikacji przez Usługobiorcę lub inne osoby nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.

 4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechniania Aplikacji w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie bez pisemnej zgody Usługodawcy.

Umowa o powierzenie przetwarzania 

 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest powierzenie na rzecz Operatora przez Użytkownika przetwarzania Danych Osobowych. Zawierając z Operatorem Umowę Użytkownik oświadcza, że wydaje Operatorowi polecenie przetwarzania Danych Osobowych zawartych w Umowie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków Sellizer wynikających z Umowy.

 2. Użytkownik powierza Operatorowi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu klientów oraz potencjalnych klientów Użytkownika zwane dalej „Danymi osobowymi” tj. osób do których Użytkownik będzie kierował korespondencję. 

 3. Użytkownik:

  1. powierza Operatorowi Dane Osobowe, w tym czynności przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby wykonywania Usług

  2. powierza Operatorowi Dane Osobowe następujących kategorii osób - klientów oraz potencjalnych klientów Użytkownika

  3. powierza Operatorowi Dane Osobowe zwykłe, tzn. nie wrażliwe (nie dotyczące stanu zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych), chyba że Użytkownik upoważniony jest na podstawie odpowiednich przepisów prawa do przetwarzania danych wrażliwych

  4. wyraża zgodę, by Operator korzystał z usług innych podmiotów przetwarzających Dane Osobowe (tzw. sub-processor) w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy.

 4. Operator:

  1. podejmuje się wykonania czynności przetwarzania Danych Osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy

  2. będzie przetwarzał Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji postanowień Umowy.

 5. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem wszelkich Danych Osobowych przekazywanych Operatorowi w związku z korzystaniem z Serwisu.

 6. Użytkownik oświadcza, że:

  1. posiada środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania Danych Osobowych w zakresie wymaganym przez obowiązujące Operatora przepisy prawa, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych, a także spełnia inne wymagania określone w przepisach prawa dotyczące ochrony danych osobowych

  2. prowadzi wymaganą przepisami prawa dokumentację opisującą sposób przetwarzania Danych Osobowych.

 7. Użytkownik oświadcza, że przekazywane Operatorowi Dane Osobowe zostały zgromadzone i są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, w szczególności pozyskano odpowiednie zgody klientów Klienta, albo istnieje inna legalna podstawa do przetwarzania Danych Osobowych przez Użytkownika.

 8. Wykonywanie niniejszej Umowy nie wiąże się z żadnymi świadczeniami pieniężnymi ze strony Użytkownika, a wszelkie rozliczenia finansowe dokonane zostaną w ramach Umowy.

 9. Operator zobowiązuje się, że:

  1. zachowa w tajemnicy Dane Osobowe oraz inne dane, a w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, do których Operator mógł uzyskać dostęp w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy

  2. niezwłocznie poinformuje Użytkownika o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji udostępnionych Operatorowi przez Użytkownika w związku lub w trakcie wykonywania Umowy

  3. poinformuje Użytkownika o każdym przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie  2 dni roboczych od chwili stwierdzenia naruszenia

  4. w miarę możliwości będzie pomagać Użytkownikowi - poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne - wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane Osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania praw tej osoby określonych w odpowiednich przepisach prawa

  5. uwzględniając charakter przetwarzania Danych Osobowych oraz dostępne Operatorowi informacje, pomaga Użytkownikowi - wyłącznie w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy - wywiązać się z obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych nałożonych na niego przepisami prawa Unii Europejskiej.

 10. Użytkownik zobowiązuje się do:

  1. pobrania lub usunięcia Danych Osobowych przekazanych Operatorowi - wraz z rozwiązaniem Umowy. W przypadku niedokonania czynności w ciągu 14 dni, Operator będzie uprawniony usunąć Dane Osobowe bez powiadamiania o tym Użytkownika. Jeśli Użytkownik zdecyduje się pobrać Dane Osobowe wcześniej powierzone Operatorowi, to Operator również usunie wszystkie kopie zapasowe Danych Osobowych

  2. zwolnienia Operatora ze wszelkich obowiązków informacyjnych względem osób, których Dane Osobowe są wykorzystywane oraz do wypełnienia tych obowiązków samodzielnie – pod rygorem wszelkiej odpowiedzialności przewidzianej odpowiednimi przepisami prawa, a także pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Operatora.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.sellizer.pl

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

 3. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego Usługobiorca korzysta z usługi w oparciu o Regulamin w poprzedniej formie do zakończenia danego Okresu Rozliczeniowego.

 4. W przypadku zmian Regulaminu Usługobiorca będzie informowany o wprowadzonej zmianie poprzez co najmniej jedną z trzech metod poinformowania o zmianach:

  1. wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji

  2. wiadomość wewnątrz aplikacji

  3. informację o konieczności akceptacji nowej wersji Regulaminu na etapie przedłużania ważności konta.

   chyba, że zmiany w Regulaminie nie odnoszą się do obszarów dotyczących Usługobiorcy lub pakietów, z których Usługobiorca korzysta.

 5. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia opublikowania go na stronie internetowej www.sellizer.pl.

 6. Korzystanie z usługi oznacza akceptację Regulaminu.