Polityka antyspamowa

Zakładając konto w aplikacji Sellizer (dalej nazywanej jako „Aplikacja”), Użytkownik zgadza się korzystać z niej w sposób zgodny z Polityką Antyspamową Sellizer, której treść przedstawiono poniżej. Korzystanie z Usługi podlega również stosownemu Regulaminowi i Polityce Prywatności. Sellizer stosuje politykę “zero tolerancji” wobec spamu oraz zakazuje Użytkownikom wysyłania niezamawianych wiadomości w jakiejkolwiek postaci podczas korzystania z Usługi.

Wymogi prawne

Sellizer wymaga, aby wszyscy Użytkownicy stosowali się do następujących wymogów prawnych: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).

Spam – czym jest?

Spam to niezamawiana informacja handlowa przesyłana drogą elektroniczną, zwykle wysyłana w dużej ilości. Termin “niezamawiana” oznacza, że odbiorca nie udzielił uprzedniej zamierzonej zgody na otrzymywanie tego typu wiadomości. Określenie “w dużej ilości” oznacza, że wiadomość wysyłana jest jako część większej grupy wiadomości, których treść jest jednakowa. Określenie “spam” odnosi się do przekazywania, dystrybuowania lub dostarczania, zwłaszcza w sposób masowy, niechcianej informacji handlowej za pomocą elektronicznych środków przekazu.

Weryfikacja

Subskrybenci mogą zostać dodani do konta aplikacji Sellizer na dwa sposoby. Adresy email mogą zostać zaimportowane z pliku, lub dodane do listy ręcznie. W takim wypadku konieczne jest posiadanie zgody subskrybenta na przetwarzanie jego danych. Zabroniona jest wysyłka wiadomości do osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymywanie. Zwracamy uwagę, że zgody subskrybenta na przetwarzanie danych nie można domniemywać, ani dorozumiewać z jego oświadczenia woli o innej treści. Zgoda taka może być też w każdym czasie odwołana.

W ramach korzystania z aplikacji Sellizer stanowczo zabrania się Użytkownikom wypożyczania oraz zakupu adresów email od podmiotów trzecich, jak również pozyskiwania adresów poprzez niejawne działania, np. harvesting. Stosowanie jakichkolwiek automatycznych rozwiązań, oprogramowania i skryptów jest surowo zabronione. Dozwolone jest przechowywanie i zarządzanie danymi oraz wysyłanie informacji elektronicznych tylko do tych osób, które wyraziły zgodę na ich otrzymywanie.

Zastrzegamy prawo weryfikacji importowanej przez Użytkownika listy subskrybentów pod względem jakości, tj. m.in. posiadania wymaganych zgód na wysyłanie wiadomości elektronicznych, poprawności i aktualności adresów email, obecności spam-trapów lub błędów w adresach email. Negatywny wynik weryfikacji uprawnia nas do odrzucenia importowanej listy. W przypadku importowania przez Użytkownika większej liczby adresów email zastrzegamy również prawo żądania przeprowadzenia przez Użytkownika wysyłki testowej do części adresów email. Możliwość zaimportowania całej listy lub wysyłania wiadomości na pozostałe adresy email z listy uzależniona będzie od wyników testowej wysyłki.

Zawartość wiadomości

Użytkownik jest zobowiązany do umieszczenia prawdziwych i dokładnych informacji w nagłówkach wiadomości, tj. w polu “Od” i “Do”, które muszą jasno identyfikować nadawcę. Temat wiadomości nie może wprowadzać w błąd co do intencji i treści wiadomości. Wiadomości nie mogą także zawierać wulgarnych ani nielegalnych treści.

Adres poczty e-mail

Użytkownik może dokonywać wysyłki wiadomości wyłącznie z kont e-mail, którego jest właścicielem (założył go samodzielnie lub otrzymał upoważnienie do jego wykorzystania)

Naruszenie warunków umowy

Nie jest dozwolone korzystanie z aplikacji w celu wysyłania niezamawianej lub niechcianej korespondencji elektronicznej. Adres e-mail sellizer.pl oraz adres internetowy serwisu nie mogą być wykorzystywane w masowym mailingu ani na stronie internetowej w ten sposób reklamowanej. Jeżeli Użytkownik rozsyła spam lub w inny sposób korzysta z Usługi niezgodnie z prawem, zostaną podjęte za powiadomieniem lub bez, według naszego własnego uznania oraz z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stosowne kroki, takie jak natychmiastowa dezaktywacja konta oraz powiadomienie o praktykach Użytkownika jego dostawcy internetowego lub odpowiednich władz.  Niezależnie od powyższego, Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Sellizer oraz podmioty trzecie, w związku z niezastosowaniem się przez Użytkownika do Polityki Antyspamowej.